Installation av integrerade solceller på flerbostadshus

En effektiv solenergianläggning är en god investering för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. För att genomföra installation av solceller på flerbostadshus krävs installatörer som kan utföra ett pålitligt montageuppdrag, inklusive inkoppling till elnätet. Vi behovsanpassar installationen baserat på vad fastigheten kräver och ser till att allt fungerar tillsammans med det nuvarande elbehovet. Det finns integrerade solceller som passar ihop med byggnadens fasad. Med våra erfarna installatörer får ni förstklassig service hela vägen, från valet av solceller och växelriktare till efterföljande installation och efterarbete.

Många missar solrevolutionen

Svenskarna är starkt för solkraft och kan se fördelarna med fossilfri och billig el direkt från solen. Men många bostadshus saknar idag solel. Idag är det endast under en procent av elen som går in i Sveriges elnät som utgörs av solel. Det finns en missuppfattning att solceller endast ska monteras på villatak, men solceller kan installeras på långt fler ställen. Idag sker montage av solceller på åkrar, parkeringsplatser, motorvägar och flerbostadshus över hela världen.

Det finns inga hinder för att installera solceller på flerbostadshus. Taken är oftast väl lämpade för montage av solceller, och studier visar att bostadshus är mycket viktiga för solkraftsutbyggnaden. Idag är det över två miljoner av svenskarna som bor i en lägenhet, och över var tredje svensk vill ha el från solkraft. Detta gör solelen till den allra mest populära elkällan. För att Sverige ska kunna producera maximalt med solkraft behöver många fler bli producenter. Vi behöver solpaneler på villor, kontor och flerbostadshus, och fler solelparker.

Fördelar med solceller på flerbostadshus

Om du som fastighetsägare eller delägare i en bostadsrättsförening väljer att installera solceller på taket får du flera fördelar. Fastighetsvärdet ökar och allt elöverskott som skapas kan säljas till elbolag, vilket ger dig mer pengar som kan investeras i fastigheter eller i föreningen.

I en bostadsrättsförening brukar elförbrukningen användas gemensamt för att ge el till varmvatten, uppvärmning, tvättstuga, utebelysning och trappbelysning. Fastighetens elförbrukning betalas av medlemmarna i månadsavgiften och när bostadsrättsföreningen investerar i solpaneler får alla boende sänkta avgifter. Vid installation med inkoppling till elnätet går det att välja att koppla samman alla lägenheter med likvärdig förbrukning. På så vis kan varje innehavare av en bostad betala ett likvärdigt belopp per kvadratmeter, oavsett mängden förbrukad el per lägenhet. Lägenheterna kan också anslutas till ett elabonnemang som är gemensamt, och sedan installera en elmätare per lägenhet. Detta gör det möjligt för varje lägenhetsinnehavare att använda den egenproducerade elen, samtidigt som varje användare betalar för sin egen el.

Installation för radhussamfällighet

Radhus brukar förvaltas av en samfällighetsförening, vilket innebär att processen för att skaffa solceller kan se olika ut. Samfällighetsföreningen förvaltar kedjehus, radhus och parhus och tar hand om gemensamma anläggningar som ägs av fastigheterna. Hit hör exempelvis garage, vägar, grönytor och bredband. Om ni som samfällighetsförening vill installera solceller på ett tak som ägs gemensamt, som på taket till ett garage, är det anläggningsförrättningen som reglerar detta. Finns det möjlighet att installera solceller på taket kan föreningen gå vidare. Det är viktigt att först ha ett godkännande på en föreningsstämma innan investeringen i solceller sker.

Spara på elförbrukningen

En bostadsrättsförening som installerar solceller på taket kan spara mellan 20 och 30 procent av elkostnaderna per år, vilket är gynnsamt för alla lägenhetsinnehavare som får minskade kostnader. Ansluts alla lägenheter till elnätet för fastigheten ger det stora vinster för alla innehavare som får tillgång till lägre elpriser och slipper betala fasta avgifter för sitt abonnemang.

Att installera solceller i en BRF ger elproduktion som sedan miljövänligt kan förbrukas av de boende. Egen elproduktion gör också bostäderna mer attraktiva om de ska säljas på marknaden, där investeringarna i miljövänlig och egenproducerad el ökar fastighetens värde.

Installation för bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening som ska installera solceller på taket gör klokt i att först bilda en solgrupp som har en bred kompetensbas att driva vidare processen. Det krävs att ni sätter er in i ett antal ekonomiska och praktiska områden innan ni kan komma igång. Det behövs bra praktiska förutsättningar, som takytor som har rätt lutning och riktning och skuggningsfria placeringsalternativ som är sammanhängande. Vilken täckningsgrad är möjlig att nå, och vilka elhandelsavtal kan slutas? Ni behöver också ta reda på fastighetens säkringsnivåer och servisledning, samt vilken anslutningspunkt som ska användas för solcellsanläggningen.

Det är bra att i förväg ha bra koll på bygglovskrav, elsäkerhetslagen, försäkringsbolagets önskemål och vilka garantivillkor som är gällande. Hos Energimyndigheten hittar du en solcellsguide för flerbostadshus. Det kan också vara klokt att i samband med investeringen i solceller också köpa in batterilager och laddstolpar, vilket är en kostnadseffektiv lösning.

När du vill göra en solcellsinstallation kan du kontakta oss. Vi gör då en utredning baserat på era önskemål och förutsättningar, för att se om solceller är en bra lösning. Därefter genomför vi en förstudie med en lönsamhetskalkyl, för att se om er fastighet är lämplig för en solcellsanläggning. Baserat på parametrar som taklutning och väderstreck kan vi beräkna produktionen. Här får du en uppskattad investeringskostnad med arbetskostnad och material. Baserat på det kan en lönsamhetskalkyl göras. För att säkerställa att kapacitet för produktion finns behöver en föranmälan göras till nätägaren. Detta brukar ta ett par veckor, och därefter kan vi sätta igång med installationen. Hur lång tid det tar att genomföra installation och solceller beror på hur stor anläggningen är. Först av allt installerar vi takfästen samt solcellspaneler. Sedan ansluts växelriktare och batteri till elcentralen på huset.

Efter att installationen är klar genomför vi ett drifttest för att se om solcellsanläggningen fungerar väl. Därefter skickar vi en färdiganmälan till ägaren av nätet. Nätägaren skickar sedan ut en tekniker som kontrollerar anslutningen till elnätet, och utbyte av elmätare sker. När installationen är godkänd och klar behöver du bara kontrollera anläggningens ID hos elhandelsbolaget, och kontakta ditt valda bolag för försäljning av ditt elöverskott.